Love appears in moments, how long can I hold a moment, as my moment fades, I yearn to catch sight or sound of you, to feel the surging of my heart erupt into joyous sounds of laughter.

Chris Watson

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Vượt Qua Chính Mình
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quỳnh Giang
 

Vượt Qua Chính Mình Vượt Qua Chính Mình - Nhiều Tác Giả