If we are peaceful, if we are happy, we can smile, and everyone in our family, our entire society, will benefit from our peace.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Viết Tên Trên Cát
Người đọc: Dương Liễu
Dịch giả: Ngô Bá Nha
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Viết Tên Trên Cát Viết Tên Trên Cát - Nhiều Tác Giả