Books had instant replay long before televised sports.

Bern Williams

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tướng Quân Hà Đặc
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Trung Nghị
 

Tướng Quân Hà Đặc Tướng Quân Hà Đặc - Trần Việt Quỳnh