Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
Tuổi Trẻ Bất Khuất - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt thời ấy Tuổi Trẻ Bất Khuất - Nhà Lao Thiếu Nhi Đà Lạt thời ấy - Huỳnh Yên Trầm My & Ngô Tùng Chinh & Trương Vũ Huỳnh