The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

 
 
 
Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du
Thể loại: Thơ
Người đọc: Hướng Dương
Biên tập: Đào Duy Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Truyện Kiều Truyện Kiều - Nguyễn Du