Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Cổ Nhật Bản
Tác giả: Văn Hòa
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Quỳnh Giang
 

Truyện Cổ Nhật Bản Truyện Cổ Nhật Bản - Văn Hòa