For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Truyện Cổ Hàn Quốc
Tác giả: Trần Hữu Kham
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Hướng Dương
 

Truyện Cổ Hàn Quốc Truyện Cổ Hàn Quốc - Trần Hữu Kham