Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

 
 
 
Truyện Cổ Hàn Quốc
Tác giả: Trần Hữu Kham
Thể loại: Cổ Tích
Người đọc: Hướng Dương
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Truyện Cổ Hàn Quốc Truyện Cổ Hàn Quốc - Trần Hữu Kham