A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Trạng Quỳnh - Trạng Lợn
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Trung Nghị
 

Trạng Quỳnh - Trạng Lợn Trạng Quỳnh - Trạng Lợn - Nhiều Tác Giả