Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Trạng Quỳnh
Tác giả: Ngọc Hà
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Trung Nghị
 

Trạng Quỳnh Trạng Quỳnh - Ngọc Hà