Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Trạng Quỳnh
Tác giả: Ngọc Hà
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Trung Nghị
 

Trạng Quỳnh Trạng Quỳnh - Ngọc Hà