Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Trạng Quỳnh
Tác giả: Ngọc Hà
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Trung Nghị
 

Trạng Quỳnh Trạng Quỳnh - Ngọc Hà