To love is to admire with the heart:

to admire is to love with the mind.

Theophile Gautier

 
 
 
Trắc Nghiệm Địa Lý
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trắc Nghiệm Địa Lý Trắc Nghiệm Địa Lý - Nguyễn Thị Mỹ Kha & Võ Thị Lan Phương