Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

 
 
 
Tôtôchan - Cô Bé Bên Cửa Sổ
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tôtôchan - Cô Bé Bên Cửa Sổ Tôtôchan - Cô Bé Bên Cửa Sổ - Tetsuko Kuroyanagi