Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game
Tác giả: Orson Scott Card
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Unknown
 

Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game Top 100 Sci-Fi Books - 001 - Ender's Game - Orson Scott Card