Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

 
 
 
Tố Tâm
Tác giả: Song An
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Trung Nghị
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tố Tâm Tố Tâm - Song An