When you love someone, the best thing you can offer is your presence. How can you love if you are not there?

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Tiểu Sử Barack Obama
Tác giả: Joann F. Price
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Nguyễn Minh Thạnh
Dịch giả: Đỗ Tuấn Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tiểu Sử Barack Obama Tiểu Sử Barack Obama - Joann F. Price