Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 2
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 

Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 2 Tiếng Việt Lớp 5 - Tập 2 - Nguyễn Minh Thuyết