Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Ngọc Hân
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1 Tiếng Việt Lớp 4 - Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết