Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Việt Lớp 2 - Tập 1
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Hướng Dương
 

Tiếng Việt Lớp 2 - Tập 1 Tiếng Việt Lớp 2 - Tập 1 - Nguyễn Minh Thuyết