A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

 
 
 
Tiếng Đất
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tiếng Đất Tiếng Đất - Hà Nguyên Hiến