Never lend books, for no one ever returns them; the only books I have in my library are books that other folks have lent me.

Anatole France

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tiếng Đất
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Dương Liễu
 

Tiếng Đất Tiếng Đất - Hà Nguyên Hiến