An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

 
 
 
Tia Chớp Giữa Bầu Trời
Tác giả: Lê Thành Chơn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Dương Liễu
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tia Chớp Giữa Bầu Trời Tia Chớp Giữa Bầu Trời - Lê Thành Chơn