If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

 
 
 
Thời Tây Sơn
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Tây Sơn Thời Tây Sơn - Ngô Văn Phú