The act of love . . . is a confession. Selfishness screams aloud, vanity shows off, or else true generosity reveals itself.

Albert Camus

 
 
 
Thời Kỳ Chống Thực Dân Pháp
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Minh Hoàng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Kỳ Chống Thực Dân Pháp Thời Kỳ Chống Thực Dân Pháp - Ngô Văn Phú