Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
Thời Đầu Nhà Hậu Lê
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Đầu Nhà Hậu Lê Thời Đầu Nhà Hậu Lê - Ngô Văn Phú