Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

 
 
 
Thời Cuối Nhà Hậu Lê
Tác giả: Ngô Văn Phú
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Đức Trọng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thời Cuối Nhà Hậu Lê Thời Cuối Nhà Hậu Lê - Ngô Văn Phú