"We will be more successful in all our endeavors if we can let go of the habit of running all the time, and take little pauses to relax and re-center ourselves. And we'll also have a lot more joy in living.",

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thơ Lưu Trọng Lư
Tác giả: Kiều Văn
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Trung Nghị
 

Thơ Lưu Trọng Lư Thơ Lưu Trọng Lư - Kiều Văn