Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

 
 
 
The Return of the Native
Tác giả: Thomas Hardy
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.The Return of the Native The Return of the Native - Thomas Hardy