Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
The Best American Short Stories Of The Century
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

The Best American Short Stories Of The Century The Best American Short Stories Of The Century - Nhiều Tác Giả