Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời
Tác giả: Keith Harrell
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quan Điền
 

Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời - Keith Harrell