In reading, a lonely quiet concert is given to our minds; all our mental faculties will be present in this symphonic exaltation.

Stéphane Mallarmé

 
 
 
Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời
Tác giả: Keith Harrell
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quan Điền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời Thay Thái Độ - Đổi Cuộc Đời - Keith Harrell