Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
Thần Điêu Hiệp Lữ Thần Điêu Hiệp Lữ - Kim Dung