For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Thần Điêu Hiệp Lữ
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 

Thần Điêu Hiệp Lữ Thần Điêu Hiệp Lữ - Kim Dung