I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

 
 
 
Tây Du Ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
Thể loại: Trung Hoa
Người đọc: Mạnh Linh
Dịch giả: Như Sơn
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tây Du Ký Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân