Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
 
 
Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Biên tập: Cỏ Đuôi Gà & Gió
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Ngọc Ngạn