There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
 
 
Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Biên tập: Cỏ Đuôi Gà & Gió
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Ngọc Ngạn