People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
 
Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn
Người đọc: Nhiều Người Đọc
Biên tập: Cỏ Đuôi Gà & Gió
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn - Nguyễn Ngọc Ngạn