Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.

Harper Lee

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Tâm Hồn Cao Thượng
Tác giả: Edmondo De Amicis
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hà Mai Anh
 

Tâm Hồn Cao Thượng Tâm Hồn Cao Thượng - Edmondo De Amicis