Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
Tâm Hồn Cao Thượng
Tác giả: Edmondo De Amicis
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hà Mai Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Tâm Hồn Cao Thượng Tâm Hồn Cao Thượng - Edmondo De Amicis