There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Số Đỏ
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
 

Số Đỏ Số Đỏ - Vũ Trọng Phụng