The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Siêng Năng Kiên Trì
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Như Quỳnh
 

Siêng Năng Kiên Trì Siêng Năng Kiên Trì - Nhiều Tác Giả