Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Siêng Năng Kiên Trì
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Như Quỳnh
 

Siêng Năng Kiên Trì Siêng Năng Kiên Trì - Nhiều Tác Giả