Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Siêng Năng Kiên Trì
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Như Quỳnh
 

Siêng Năng Kiên Trì Siêng Năng Kiên Trì - Nhiều Tác Giả