Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

 
 
 
Sáng Lên Tinh Thần Vượt Khó
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Kim Duyên
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Sáng Lên Tinh Thần Vượt Khó Sáng Lên Tinh Thần Vượt Khó - Nhiều Tác Giả