Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
Quê Ngoại
Thể loại: Tùy Bút
Người đọc: Hoàng Thúy
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quê Ngoại Quê Ngoại - Nguyễn Thị Thanh Bình