The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

 
 
 
Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Quỳnh Giang
Dịch giả: Lại Thế Luyện
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống Quà Tặng Tinh Thần Dành Cho Cuộc Sống - Jack Canfield Mark Victor Hansen