You will know that forgiveness has begun when you recall those who hurt you and feel the power to wish them well.

Lewis B. Smedes

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Quà Tặng Diệu Kỳ
Tác giả: Spencer Johnson
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Bá Trung
 

Quà Tặng Diệu Kỳ Quà Tặng Diệu Kỳ - Spencer Johnson