A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Quà Tặng Diệu Kỳ
Tác giả: Spencer Johnson
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Bá Trung
 

Quà Tặng Diệu Kỳ Quà Tặng Diệu Kỳ - Spencer Johnson