My test of a good novel is dreading to begin the last chapter.

Thomas Helm

 
 
 
Phút Nhìn Lại Mình
Tác giả: Spencer Johnson
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
Dịch giả: Kim Nhung
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Phút Nhìn Lại Mình Phút Nhìn Lại Mình - Spencer Johnson