Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Pháp Luật Đại Cương
Tác giả: Linh Toàn
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Pháp Luật Đại Cương Pháp Luật Đại Cương - Linh Toàn