If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Papillon Người Tù Khổ Sai
Tác giả: Henry Charrière
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
 

Papillon Người Tù Khổ Sai Papillon Người Tù Khổ Sai - Henry Charrière