Books are lighthouses erected in the great sea of time.

E.P. Whipple

 
 
 
Papillon Người Tù Khổ Sai
Tác giả: Henry Charrière
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Quan Điền
Dịch giả: Cao Xuân Hạo
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Papillon Người Tù Khổ Sai Papillon Người Tù Khổ Sai - Henry Charrière