Books are a refuge, a sort of cloistral refuge, from the vulgarities of the actual world.

Walter Pater

 
 
 
Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ông Thầy Cũ Kỹ Ông Thầy Cũ Kỹ - Thu Trân