I divide all readers into two classes; those who read to remember and those who read to forget.

William Lyon Phelps

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Người đọc: Thu Hiền
 

Ông Thầy Cũ Kỹ Ông Thầy Cũ Kỹ - Thu Trân