The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking your complex overwhelming tasks into small manageable tasks, and then starting on the first one.

Mark Twain

 
 
 
Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Người đọc: Thu Hiền
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ông Thầy Cũ Kỹ Ông Thầy Cũ Kỹ - Thu Trân