From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ông Thầy Cũ Kỹ
Tác giả: Thu Trân
Người đọc: Thu Hiền
 

Ông Thầy Cũ Kỹ Ông Thầy Cũ Kỹ - Thu Trân