The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ông Ngoại
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nguyễn Kim Mai Thư
 

Ông Ngoại Ông Ngoại - Nguyễn Ngọc Tư