"Tell me what you read and I'll tell you who you are" is true enough, but I'd know you better if you told me what you reread.

François Mauriac

 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ông Ngoại
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Nguyễn Kim Mai Thư
 

Ông Ngoại Ông Ngoại - Nguyễn Ngọc Tư