A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nỗi Buồn Chiến Tranh
Tác giả: Bảo Ninh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Minh Thanh
 

Nỗi Buồn Chiến Tranh Nỗi Buồn Chiến Tranh - Bảo Ninh