There is always, always, always something to be thankful for.

Unknown

 
 
 
Nỗi Buồn Chiến Tranh
Tác giả: Bảo Ninh
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Minh Thanh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Nỗi Buồn Chiến Tranh Nỗi Buồn Chiến Tranh - Bảo Ninh