The walls of books around him, dense with the past, formed a kind of insulation against the present world and its disasters.

Ross MacDonald

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hiền
 

Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng - Nhiều Tác Giả