The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Thu Hiền
 

Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng Nơi Ẩn Giấu Những Tấm Lòng - Nhiều Tác Giả