You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

 
 
 
Những Nhà Cải Cách Việt Nam Những Nhà Cải Cách Việt Nam - Lê Minh Quốc