Love is always within. When you try to dramatize your love, you lose the depth of the love.

Charan Singh

 
 
 
Những Người Thích Đùa
Tác giả: Azit Nêxin
Thể loại: Truyện Cười
Người đọc: Mạnh Linh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Những Người Thích Đùa Những Người Thích Đùa - Azit Nêxin