As a rule reading fiction is as hard to me as trying to hit a target by hurling feathers at it. I need resistance to celebrate!

William James

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân
Tác giả: Grace Mathew
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
Dịch giả: Lê Chí An
 

Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân - Grace Mathew