An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân
Tác giả: Grace Mathew
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
Dịch giả: Lê Chí An
 

Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân - Grace Mathew