Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân
Tác giả: Grace Mathew
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Kim Duyên
Dịch giả: Lê Chí An
 

Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân Nhập Môn Công Tác Xã Hội Cá Nhân - Grace Mathew