We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Nguyễn Đình Chiểu - Từ Quan Điểm Thi Pháp Học
Thể loại: Lịch Sử
Người đọc: Ngọc Hân
 

Nguyễn Đình Chiểu - Từ Quan Điểm Thi Pháp Học Nguyễn Đình Chiểu - Từ Quan Điểm Thi Pháp Học - Nguyễn Phong Nam