The oldest books are still only just out to those who have not read them.

Samuel Butler

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Nhạc Sĩ Mù
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Nguyễn Văn Sỹ
 

Người Nhạc Sĩ Mù Người Nhạc Sĩ Mù - Vladimir Korolenko