The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Nhạc Sĩ Mù
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Nguyễn Văn Sỹ
 

Người Nhạc Sĩ Mù Người Nhạc Sĩ Mù - Vladimir Korolenko