Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Người Nhạc Sĩ Mù
Thể loại: Tiểu Thuyết
Người đọc: Bá Trung
Dịch giả: Nguyễn Văn Sỹ
 

Người Nhạc Sĩ Mù Người Nhạc Sĩ Mù - Vladimir Korolenko