Books serve to show a man that those original thoughts of his aren't very new after all.

Abraham Lincoln

 
 
 
Người Hùng
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
Dịch giả: Hoàng Sơn
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Người Hùng Người Hùng - Nhiều Tác Giả